• 5'7''x11'5'' Turkish Kilim
  5'7''x11'5'' Turkish Kilim
 • 5'9''x15' Turkish Kilim
  5'9''x15' Turkish Kilim
 • K1 5'6" x 8'10" Turkish Kilim
  K1 5'6" x 8'10" Turkish Kilim
 • PR 5'10x10'1"
  PR 5'10x10'1"
 • QU 4'10" x 11'4"
  QU 4'10" x 11'4"
 • QX 5'3"x12'
  QX 5'3"x12'
 • TK18 4'11" x 9'6"
  TK18 4'11" x 9'6"
 • TK2 5' x 13'9" Turkish Kilim TK2
  TK2 5' x 13'9" Turkish Kilim TK2
 • TK23 4'9" x 6'8"
  TK23 4'9" x 6'8"
 • TK37 11'9" x 5'3"
  TK37 11'9" x 5'3"
 • TK40 14'9" x 6'8.5"
  TK40 14'9" x 6'8.5"
 • TK5 9'9" x 5'2" Turkish Kilim
  TK5 9'9" x 5'2" Turkish Kilim